עסקה לצירוף רציו חיפושי נפט לרישיונות "שרה" ו"מירה" | אנרגיה 4/2014