הנחיות סביבתיות קידוחי נפט

הנחיות סביבתיות - קידוחי נפט ביבשה ובים

January 2014

לאחרונה פרסם משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, באתר המשרד, הנחיות סביבתיות לקידוחי נפט וגז טבעי, אשר הוכנו מתוקף חוק הנפט ותקנותיו. ההנחיות הסביבתיות כוללות דרישות אותן בעלי הזכויות מחויבים לקיים, דברי הסבר ונספחים בהם מפורטות הנחיות לדוגמא, אשר יותאמו לכל מקרה באופן פרטני. 

 

מטרת ההנחיות להתוות כללים ונהלים על מנת שהעבודה הכרוכה בפעילות זו תתבצע באופן הבטוח ביותר וכן למנוע או למזער ככל הניתן מפגעים סביבתיים העלולים להיווצר בעת פעילות חיפוש והפקת נפט וגז טבעי.

עבודות חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי מבוצעות לאחר שהושלמו סקרים בנושא אשר הצביעו על סבירות גבוהה למציאת הידרוקרבונים (נפט או גז טבעי) בשכבות מסלע עמוקות.
 
פגיעה בסביבה כתוצאה מקידוחי נפט וגז טבעי עלולה להתרחש בכל שלבי החיפוש, הפיתוח, ההפקה והנטישה של קידוחי הנפט או הגז הטבעי.
 
המאפיינים המיוחדים של הסביבה היבשתית בישראל, מגוון התצורות הגיאולוגיות, מיקומם של אזורי הזנה של מקורות המים העיקריים, המגוון העשיר של מינים, וצפיפות האוכלוסייה והישובים, הופכים אותה לרגישה לזיהום, ומחייבים נקיטת אמצעי בטיחות ואבטחה כדי למנוע תקלות וזיהום כתוצאה מפעילות של חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי ביבשה.

המאפיינים המיוחדים של האגן המזרחי של הים התיכון בהם, תחלופת המים איטית ביחס לאוקיינוסים; אוכלוסיות ביולוגיות ייחודיות; מגוון שימושים גדול באזורי החופים לרבות תעשייה, תיירות, ספנות ודיג; ועוצמת סופות גדולה, בתדירות גבוהה, אשר בשילוב עם שינויים משמעותיים באופי המגוון הביולוגי כתוצאה מכניסתם של מינים פולשים דרך תעלת סואץ, הופכים את האגן המזרחי לרגיש סביבתית. כל אלה מחזקים את הצורך נקיטת אמצעי בטיחות ואבטחה כדי למנוע תקלות ולמזער זיהום.
 

קישורים בנושא:

 
http://energy.gov.il/Subjects/OilSearch/Pages/GxmsMniOilOnshgu.aspx
http://energy.gov.il/Subjects/OilSearch/Pages/GxmsMniOilSearchOffshore.aspx
 משרד עורכי דין ד"ר זאב הולנדר מייעץ לתאגידים בתחום האנרגיה בהתמודדותם עם השינויים הרגולטוריים בתחום חיפושי נפט וגז וכן בהגשת בקשות בנושאים שונים לגופי רגולציה, כגון קבלתן או הארכתן של הזכויות לחיפושי נפט